top of page

CAFE FREI

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ- Állásjelentkezés

Ahhoz, hogy a megfelelő munkatársat találjuk meg nyitott pozíciónkba, szükséges, hogy bizonyos személyes adatait kezeljük: ennek részleteiről és az Ön ehhez kapcsolódó jogairól adunk tájékoztatást az alábbiakban. Kérdéseit, kéréseit vagy esetleges panaszát az allas@cafefrei.hu címre tudja megküldeni részünkre. A jelen Tájékoztatóban „pályázati anyag” megjelölés alatt az Ön szakmai önéletrajzát, motivációs levelét, illetve – amennyiben a toborzási folyamat során megküldésre, vagy átadásra kerül - végzettségét, nyelvtudását, és az alkalmasságot igazoló esetleges egyéb okiratokat is érteni kell.

Elöljáróban tájékoztatjuk Önt az alábbiakról:

A pályázati anyagának megküldésével Ön tudomásul veszi és elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a kiválasztási folyamat során pályázati anyaga és az Adatkezelő tudomására jutott adatok itt rögzítettek szerinti kezeléséhez. Ha pályázati anyagát állásportálokon keresztül, illetve állásbörzéken is eljuttatta munkaerő-toborzást, munkaerőközvetítést végző ügynökségek, vagy személyzeti tanácsadó cégek, illetve más szervezetek részére, akkor ezen ügynökségek, illetve külső harmadik személyek, szervezetek adatkezeléséért az Adatkezelő felelősséget vállalni nem tud. Ebben a körben további információkért kérjük, hogy közvetlenül az érinett ügynökséghez, szervezethez forduljon.

Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

 

Az Ön adatait a Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság/Café Frei Central Europe Kft. (székhely: 3170 Szécsény Rákóczi út 73.; cégjegyzékszáma: 12-09-007641/12-09- 008480) mint adatkezelő kezeli (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”). Kérjük, hogy a kiválasztási folyamat során bármikor megadott adataiban bekövetkezett változást a lehető leghamarabb szíveskedjék jelezni, annak érdekében, hogy adatai naprakészek, helyesek és pontosak legyenek az adatbázisainkban.

Milyen személyes adatait kezeljük?

 

A Társaság az Ön álláspályázatához kapcsolódóan az alábbi adatokat kezeli: A pályázati anyagban feltüntetett személyes adatokat (ideértve: fénykép, fizetési igény, elérhetőségek, életrajzi adatok stb.). A pályázati anyaghoz az elbírálás során fűzött értékeléseket (amennyiben esetlegesen személyes interjúra kerül sor, úgy az ennek során készült jegyzeteket): ezek származhatnak az állásinterjún Ön által elmondottakból, az Ön által tett benyomásokból, illetve – amennyiben Ön írásban megadott referencia személyeket, és kifejezetten írásban előzetesen hozzájárult ezen személyek megkereséséhez - úgy az Ön által megadott referencia személyek felé intézett megkeresés során szerzett információkból. Sikeres pályázat esetén a munkaviszony létesítéséhez szükséges dokumentációban (pl. hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályaalkalmassági igazolás) szereplő személyes adatokat.

Meddig kezeljük az adatait?

 

Sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésének napjáig, kivéve, ha Ön hozzájárult a további adatkezeléshez, mely esetben a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 3 (három) évig kezeljük az Ön adatait. Sikeres pályázatot követő visszalépés esetén az Ön visszalépését követő munkanapig. Sikertelen pályázat (elutasítás) esetén, a kiválasztott jelölttel történő szerződéskötést követő napig, kivéve, ha Ön hozzájárult a további adatkezeléshez. Amennyiben Ön – akár a kiválasztási folyamat korábbi fázisában - hozzájárult a további adatkezeléshez, akkor sikertelen pályázat esetén is tovább kezeljük az Ön adatait a hozzájárulás visszavonásáig, visszavonás hiányában a hozzájárulás megadásától számított legfeljebb 3 (három) évig. A hatósági erkölcsi bizonyítványt annak kiállításától számított 90 (kilencven) napig kezeljük. A fenti időtartam elteltét követően, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén az adatokat fizikailag és digitálisan is megsemmisítjük.

 

Milyen célra használhatjuk fel az adatait?

 

A pályázati anyag munkaerőfelvételi szempont szerinti elbírálásához, az állásinterjú lebonyolításához és (sikeres pályázat esetén) a munkaszerződés megkötésének előkészítéséhez. Ha az adatait a fentiektől eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

Milyen jogalapon, jogcímen kezeljük az adatait?

 

Az adatkezelés jogalapját elsődlegesen az Ön hozzájárulása, illetve a munkaszerződés megkötésének előkészítése jelenti. Ön a nyitott pozíció betöltéséhez szükséges személyes adatokat önkéntesen adja meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles adatait megadni, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy az elbíráláshoz szükséges adatok hiányában a pályázati anyagát valószínűleg nem tudjuk majd érdemben elbírálni, illetve sikeres pályázat esetén megkötni Önnel a munkaszerződést. A kiválasztási folyamat során az Ön pályázata és a személyes interjú alapján készített értékelések (mint személyes adatok) kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. Amennyiben pályázata sikertelen, azonban Ön a kiválasztási folyamat során előzetesen hozzájárult, úgy kiválasztási folyamat lezárását, és a pozíció betöltését követően az Ön kifejezett hozzájárulása alapján tovább kezelhetjük az Ön adatait egy esetleges jövőbeli pozíció kiválasztási folyamatában történő részvétele céljából. Amennyiben Ön ehhez nem járul hozzá, úgy az Önre nézve semmilyen hátrányt nem jelent, sem a kiválasztási folyamat során, sem bármely egyéb módon. Adatfeldolgozó, hozzáférés az adatokhoz, az adatok címzettje, adattovábbítás

 

Adatok címzettjei: Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által a kiválasztási folyamat során adatfeldolgozóként igénybe vett Café Frei Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság/Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3170 Szécsény Rákóczi út 73.; cégjegyzékszám: 12-09-008480/12-09-007641) – mint adatfeldolgozó („Adatfeldolgozó”) az Adatkezelő megbízásából és utasításai szerint kezeli az Ön adatait. Tájékoztatjuk továbbá, hogy pályázati anyaga továbbításra kerülhet a Café Frei cégcsoporthoz tartozó más társaságok részére az adatkezelési célhoz kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy sem az Adatkezelő sem az Adatfeldolgozó nem kívánja az Ön adatait harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez továbbítani. Amennyibe ilyenre esetlegesen sor kerülne, úgy Önt arról tájékoztatni fogjuk, mely informálás történhet a jelen Tájékoztató módosítása útján is.

Milyen jogalapon, jogcímen kezeljük az adatait?

Hozzájárulás visszavonása: Ön bármikor, ingyenesen és feltétel nélkül visszavonhatja a sikertelen pályázat esetén a további adatkezeléshez adott hozzájárulását az allas@cafefrei.hu e-mail címünkre megküldött ilyen tárgyú e-mail megküldésével. Ön a kiválasztási folyamat során is bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, mely esetben pályázati anyagát és valamennyi egyéb adatát töröljük, ebben az esetben úgy tekintjük, hogy pályázatát visszavonta. Fontos tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét.

 

Hozzáférés az adataihoz: tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy milyen célból és hogyan kezeljük az adatait.

 

Adatok helyesbítése: bármikor kérheti, hogy adatait egészítsük ki, pontosítsuk (pl. elírás esetén), illetve az új adatait vezessük át nyilvántartásunkban (pl. megváltozott elérhetőség esetén).

 

Adatok törlése: Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt adatát. Az adattörlésre akkor is sor kerül, ha:

 

Ön a fentiek szerint visszavonta a hozzájárulását, vagy letelt az adatkezelés időtartama, vagy az adatkezelés célja teljesült; vagy a törlésről jogszabály rendelkezik, vagy a továbbiakban már nincs szükségünk az adott személyes adat kezelésére.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy egyes esetekben az Ön személyes adatainak megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt lehet szükség. Ha az adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

Adatkezelés korlátozása: a korlátozással érintett adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más adatkezelési műveletet nem végzünk. Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti, ha: Ön szerint az adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisunkban (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy Ön szerint jogellenesen kezeljük az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük azokat; vagy már nincs szükségünk az adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lehet azokra; vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart).

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkorlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

Tiltakozás az adatkezelés ellen: Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen, ha azokat reklámküldés céljából használtuk, vagy az adatkezelésünk jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben az adatait töröljük. Ebben a körben felhívjuk a figyelmét, hogy jogos érdek esetén az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetjük a személyes adatait, ha bizonyítjuk, hogy arra elkerülhetetlenül szükségünk van, vagy az a jogi igényeink érvényesítése miatt nélkülözhetetlen – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

Adathordozhatósághoz való jog: kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatait elektronikusan szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy megkérjen minket, hogy az adatokat mi küldjük el Ön helyett. Ezt kizárólag abban az esetben kérheti, ha a tárgybeli adatokat automatizált módon kezeljük. Azokat az adatokat nem vagyunk kötelesek kiadni, amelyeket az Ön által megadott adatokból (vagy az Ön tevékenysége nyomán) származtatás/következtetés útján mi hoztunk létre. Felhívjuk a figyelmét. hogy csak akkor tudjuk közvetlenül Ön helyett elküldeni az adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható – erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

Panaszhoz való jog: amennyiben álláspontja szerint megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, abban az esetben panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) az alábbi elérhetőségeken: o székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. o levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. o e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu o honlap: naih.hu

 

Bírósághoz fordulás joga: amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük az Ön jogait, akkor a Balassagyarmati Törvényszékhez vagy - választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez keresetet nyújthat be.

Egyéb fontos tudnivalók

Fentieken felül az adatkezeléssel, valamint az Ön adatkezeléshez fűződő jogaival kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk Önt tájékoztatni.

 

Kérelmek intézése: a fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ezzel kapcsolatos kérését, kérdését elküldheti részünkre egy e-mailben a allas@cafefrei.hu email címre. A kérelmeket a beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül intézzük; különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez a határidő max. 2 (kettő) hónappal meghosszabbodhat. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy az Ön, vagy más személy adatai illetéktelen kezekbe kerüljenek. Tájékoztatjuk, hogy megtagadhatjuk a kérése teljesítést, ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt megfelelően beazonosítani.

 

Adatbiztonság: az Ön digitális adatai tűzfallal, jelszóval, és vírusvédelemmel védett szervereken, míg az adatokat tartalmazó papíralapú dokumentáció elzártan kerül tárolásra. Az Ön adataihoz kizárólag a toborzási folyamatban részt vevő, titoktartásra kötelezett munkavállalók rendelkeznek hozzáféréssel.

 

Mindazon harmadik személyek, akik az Ön adataihoz hozzáférhetnek (adatfeldolgozók, címzettek) a titoktartásra kötelezettséget vállaltak.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása: A jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk; amennyiben az Ön adatainak kezelése során a jelen Tájékoztató módosításra kerül, úgy erről, valamint a módosítás hatályba lépésének időpontjáról Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk az Ön által megadott elérhetőségeken. Az itt nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók.

bottom of page