top of page

CAFE FREI

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

 

A https://www.cafefrei.hu/ oldalon elérhető honlap („Honlap”) üzemeltetője a Café Frei Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 73., Levelezési cím: HU-1134 Budapest, Váci út 17. /V17 Irodaház/, Cégjegyzékszám: 12-09-008480, Adószám: 24334707-2-12- a továbbiakban: „Adatkezelő”), egyben a Honlap egyéb felhasználói személyes adatainak kezelője is.

 

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) („Rendelet”) szerinti kötelezettségének eleget téve adja az alábbi tájékoztatást, melynek címzettje a Honlap valamennyi felhasználója (a továbbiakban: „érintett”) és magában foglalja az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adat kezelésének módját és szabályait.

 

A tájékoztató és annak későbbi módosításai a közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

 

Cégnév: Café Frei Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 73

Levelezési cím: HU-1134 Budapest, Váci út 17. (V17 Irodaház)

Cégjegyzékszám: 12-09-008480

Adószám: 24334707-2-12

E-mail: operations@cafefrei.hu

Weboldal: www.cafefrei.hu

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

(1) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

(2) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

(3) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

(4) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

(5) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

(6) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

 

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységének megtervezése, végrehajtása és az egyes adatkezelési műveletek elvégzése során az alábbi alapelveket tartja szem előtt:

 

(1) A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

 

(2) Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet gyűjteni, azokat ezen célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni nem lehet. A Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).

 

(3) Csak az adatkezelési cél szempontjából elengedhetetlenül szükséges adatokat szabad kezelni („adattakarékosság”).

 

(4) A kezelt személyes adatoknak pontosnak, naprakésznek kell lenniük és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat törlése vagy helyesbítése haladéktalanul megtörténjen („pontosság”).

 

(5) Az Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokat kizárólag az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges ideig kezeli („korlátozott tárolhatóság”).

 

(6) Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy hogy a személyes adatok kezelése megfelelő technikai és szervezési intézkedések mellett történjen, ennek keretében biztosítja a személyes adatok biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet („integritás és bizalmas jelleg”).

 

(7) Az Adatkezelő a rá irányadó adatvédelmi jogszabályok alapján felelős az (1) – (6) bekezdés szerinti alapelveknek való megfelelésért; további kötelezettsége pedig az, hogy mindenkor képesnek kell lennie e megfelelés igazolására is („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSEK

Hírlevél, DM tevékenység

 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

2. Továbbá az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden − a reklámüzenetek küldéséhez szükséges − személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet. Az érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Név, e-mail cím  Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele;

A feliratkozás időpontja  Technikai művelet végrehajtása; 

A feliratkozáskori IP cím  Technikai művelet végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a HU-1134 Budapest, Váci út 17. (V17 Irodaház) címen,

e-mail útján  az operations@cafefrei.hu e-mail címen.

 

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

12. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos gazdasági érdeke, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

 

13. Tájékoztatjuk, hogy

  • az Adatkezelő adatkezelést csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén végez,

  • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni az Adatkezelőtől,

  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni.

Cookie-k (sütik) kezelése

 

1. A weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie” és „biztonsági cookie-k”, melyek használata az érintettek előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán alapul.

 

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 

3. Az érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi érintett.

 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa: Munkamenet sütik (session)

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Kezelt adatkör: connect.sid

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A személyes adatokat az Adatkezelő rendszergazdai feladatokat ellátó munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintetteknek lehetősége van a cookie-k használatát a Honlap használatát megelőzően bármikor megtiltani. Az érintettnek általában is lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

7. Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke.

 

8. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következő tájékoztatást adjuk: cookie élettartam: 20 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; további információk: 

http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/

Google Adwords konverziókövetés használata

 

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

2. Amikor az érintett egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, az érintett egyéb személyes adataival való összekapcsolás nélkül nem válik azonosíthatóvá.

 

3. Amikor az érintett a Honlap bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy az érintett a hirdetésre kattintott.

 

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/.

A Google Analytics alkalmazása

 

1. A Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az érintett által látogatott weblap használatának elemzését.

 

2. Az érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta az érintett a Honlapot, továbbá, hogy a Honlap üzemeltetőjének a Honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a Honlap és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

4. A Google Analytics keretein belül az érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását az érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy Honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az érintett Honlaphasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Közösségi oldalak

 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook /Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve az érintett nyilvános profilképe.

 

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

1. Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a Honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

 

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást az Adatkezelő. Külön tájékoztató tartalmaz részletes adatkezelési szabályokat a Honlapon keresztül az Adatkezelővel kapcsolatba lépni kívánó Franchise érdeklődőknek.

 

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

5. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az igénybevett adatfeldolgozók

 

A Honlapot üzemeltető szoftver működtetése

 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A Honlap web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatásként történő biztosítása, továbbá tárhelyszolgáltatás. Az Adatfeldolgozó a szoftvert az általa biztosított szervereken üzemelteti.

 

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Wix Online Platforms Limited,

1 Grant’s Row,

Dublin 2 D02HX96, Ireland

privacy@wix.com

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A Honlap működtetése során az érintettek által megadott személyes adatokhoz való hozzáférés.

 

4. Az érintettek köre: A Honlap valamennyi felhasználója.

 

5. Az adatkezelés célja: A Honlap működtetése.

 

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jelen tájékoztatóban az egyes adatkategóriákra megadott határidők.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a Honlap üzemeltetésére vonatkozó, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése.

Franchise szerződés iránt érdeklődőkkel kapcsolatfelvétel, megállapodás előkészítése

 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A Franchise-rendszer üzemeltetőjeként az érdeklődőkkel való közvetlen kapcsolatfelvétel, megállapodás előkészítése.

 

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Cégnév: Café Frei Licensing Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 73

Levelezési cím: HU-1134 Budapest, Váci út 17. (V17 Irodaház)

Cégjegyzékszám: 12-09-009020

Adószám: 25039663-2-12

E-mail: operations@cafefrei.hu

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: a Franchise érdeklődők által megadott kapcsolattartási adatok (név, telefonszám, e-mail cím).

 

4. Az érintettek köre: Franchise üzemeltetési céllal jelentkezők.

 

5. Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, megállapodás előkészítése.

 

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Két év. Megállapodás létrejötte setén a megállapodáshoz kapcsolódó külön tájékoztatóban megadott időtartam.

 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, olyan szerződés megkötésének előkészítése, melynek alanya az érintett.

bottom of page