top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FRANCHISE ÉRDEKLŐDŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: „Rendelet”) 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Személyes adatainak kezelője a Café Frei Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 17. /V17 Irodaház/, tel: +36 70 431 5630, e-mail: toth.henrietta@cafefrei.hu„Adatkezelő”)

Az adatkezelés tervezett célja

Kapcsolatfelvétel, megállapodás előkészítése és adatok továbbítása a franchise rendszert üzemeltető Café Frei Licensing Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, olyan szerződés megkötésének előkészítése, melynek alanya az érintett.

A kezelt adatok köre

A Franchise érdeklődők által megadott kapcsolattartási adatok (név, telefonszám, e-mail cím).

A személyes adatok címzettjeinek köre és a személyes adatok kezelésében közreműködők 

Az Adatkezelő az érintettek adatait kizárólag a franchise rendszert üzemeltető Café Frei Licensing Korlátolt Felelősségű Társaság részére továbbítja.    

Adattovábbítás harmadik országba

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő harmadik országba nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Két év. Megállapodás létrejötte setén a megállapodáshoz kapcsolódó külön tájékoztatóban megadott időtartam.

Automatizált döntéshozatal

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatok tekintetében profilalkotást, automatizált döntéshozatalt nem végez.

A személyes adatok forrása

Személyes adatai kizárólag az érintett által, a kapcsolatfelvétel során megadott módon kerülnek az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó további személyes adatokat sem nyilvános forrásból, sem egyéb módon nem gyűjt.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: (i) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); (ii) változatlansága igazolható (adatintegritás); (iii) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. Az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között, csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő saját felelősségi körében gondoskodik az esetleges adatvédelmi incidensek nyilvántartásáról és határidőben történő kezeléséről.

Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

Ön, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelés során az Adatkezelő megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogait, akkor vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, de örömmel vesszük, ha panaszával elsőként az Adatkezelőkhöz fordul, annak érdekében, hogy azt mielőbb kivizsgálhassa és orvosolja.

NAIH Elérhetőségei:

  • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  • honlap: naih.hu

 

Ha véleménye szerint az adatkezelés során megsértettük jogait, akkor választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.

bottom of page